O Projekcie

/O Projekcie
O Projekcie 2017-03-20T12:56:07+00:00

Cel Projektu

Wzrost jakości i dostępności usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności w mieście Gliwice na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia w odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby osób z niepełnosprawnościami poprzez uruchomienie centrum usług asystenckich z 10 nowymi miejscami świadczenia usług, w tym wolontariatem, wypożyczalnią sprzętu i wsparciem otoczenia oraz objecie usługami 100 osób niepełnosprawnych, w tym 54 kobiet i 46 mężczyzn oraz 120 osób, w tym minimum 72 kobiet z ich otoczenia w okresie od 1 września 2016 do 31 sierpnia 2018 roku.

Dla Kogo?

Projekt skierowano do osób niepełnosprawnych oraz do osób z ich najbliższego otoczenia, będących wykluczonymi, bądź zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Planuje się objąć wsparciem 100 ON (w tym min.54K) w stopniu umiarkowanym bądź znacznym oraz ok 120 opiekunów faktycznych (min.72 K) zamieszkujących w Gliwicach. Ponadto planuje objąć aktywizacją społeczno-zawodową 3 osób niepełnosprawnych bądź z ich otoczenia (w tym 2K) poprzez zaangażowanie w roli asystenta innych ON.

Działania projektu

  • Usługi asystenckie i opiekuńcze – obejmuje rekrutację kandydatów na AON wg potrzeb osób niepełnosprawnych w Gliwicach, opracowanie regulaminu korzystania z usług AON, stworzenie bazy z charakterystyką poszczególnych AON, rejestrację uczestników oraz korzystanie z wsparcia asystenta w lokalnej społeczności.

  • Pogotowie wolontariackie – zaangażowanie wolontariuszy, podpisanie porozumień wolontariackich i ustalenie dyżurów wolontariuszy.

  • Wypożyczalnia sprzętu dla osób niepełnosprawnych – działanie obejmuje skompletowanie sprzętów możliwych do wypożyczenia. Stworzenie bazy sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi, zwiększającego samodzielność ON oraz polepszającego jakość życia w odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby. Zakłada się, że wypożyczalnia będzie na bieżąco uzupełniana o sprzęt wynikający ze zgłaszanego zapotrzebowania ON również po zakończeniu realizacji projektu.

  • Warsztaty dla otoczenia osób niepełnosprawnych – obejmuje organizację warsztatów wspierających dla opiekunów faktycznych ON wspierających ich w opiece nad osobami niesamodzielnymi. Każdy z kolejnych warsztatów będzie poruszał inną tematykę z różnorodnych dziedzin istotnych w opiece nad ON.

  • Portal usług społecznych – zadanie obejmuje stworzenie wirtualnej przestrzeni dla ON z Gliwic i ich otoczenia, w której możliwe będzie rejestracja w projekcie – rekrutacja online, sprawdzenie dostępności usług asystenckich, rezerwacja takiej usługi, wypożyczenie/rezerwacja sprzętu, skorzystanie z bazy wiedzy, wymiana doświadczeń na forum, zapoznanie się z aktualnościami lokalnymi związanymi z lokalna społecznością i ON.